Senaste inläggen

Nya LAS-regler 1 oktober 2022 – del 1

 

 

 

 

 

 

LAS sammanfattning ändringar (fr o m 1 oktober 2022) – del 1

Här ges en sammanfattning av de förändringar i LAS (Lagen om Anställningsskydd) som börjar tillämpas 1 oktober 2022.

I denna första del av beskrivs förändringar kopplade till uppsägningar. I nästa inlägg kommer förändringar kopplade till anställningar att beskrivas.

Notera att det kan förekomma skrivelser i kollektivavtal som påverkar vissa av LAS-förändringarnas tillämpbarhet inom just det kollektivavtalsområdet.


1. Begreppet ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl”

Tidigare har en uppsägning från arbetsgivarens sida krävt saklig grund.

Förändringen medför att begreppet saklig grund ersätts med sakliga skäl. Syftet är att göra det mer förutsägbart hur detta begrepp ska tolkas. Den ökade förutsägbarheten ska i sin tur syfta till att minska antalet tvister kring huruvida sakliga skäl (tidigare saklig grund) föreligger i det aktuella fallet.

I och med denna förändring kommer det vid en uppsägning p g a personliga skäl inte längre att göras en avvägning mot arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning. Det innebär att ingen hänsyn behöver tas till arbetstagarens eventuella försörjningsbörda eller eventuella svårigheter att få ett nytt arbete, när det ska bedömas om sakliga skäl förelegat vid uppsägningen.

Vidare innebär förändringen att arbetsgivaren inte längre behöver göra någon prognos över hur arbetstagaren kan förväntas att komma att agera och bete sig i framtiden. D v s om arbetstagaren kan förväntas förändra det beteende som medför misskötsamhet idag.

Begreppet sakliga skäl kommer att gälla både vid uppsägning p g a personliga skäl och vid uppsägning p g a arbetsbrist. Att begreppet saklig grund ersätts med sakliga skäl påverkar däremot inte bedömningen vid uppsägning p g a arbetsbrist.


2. Inför en uppsägning p g a personliga skäl behöver endast en omplacering göras.
Tidigare har arbetsgivaren inför en uppsägning behövt utreda om det finns omplaceringsmöjligheter innan en uppsägning kan ske.

Detta gäller även fortsättningsvis, men förändringen av LAS innebär att arbetsgivaren endast behöver göra en omplacering. Fortsätter misskötsamheten efter omplaceringen behöver inga ytterligare omplaceringar göras innan arbetstagaren sägs upp.


3. Vid tvist om uppsägningens giltighet består inte längre anställningen
Tidigare har gällt att vid tvist om uppsägningens giltighet så har anställningen bestått till dess tvisten avgjorts. Det har inneburit att arbetsgivaren haft skyldighet att betala ut lön så länge tvisten pågått, även efter det att uppsägningstiden löpt ut.

Förändringen innebär att detta ändras så att anställningen alltid upphör vid uppsägningstidens slut, även om det skulle föreligga en tvist om uppsägningens giltighet. Ett undantag gäller dock för facklig förtroendeman som anses ha särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen (t ex en fackklubbsordförande). I detta fall fortsätter tidigare regler att gälla.

I syfte att motverka att arbetsgivaren, med anledning av ovanstående förändring, gör godtyckliga uppsägningar kommer skadeståndsnivåerna vid felaktiga uppsägningar att höjas.


4. Turordning vid sänkning av sysselsättningsgrad
Ibland önskar en arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden för en eller flera arbetstagare. Tidigare har inga turordningsregler funnits i detta sammanhang, vilket inneburit att arbetsgivaren själv kunnat bestämma vilken arbetstagare som ska få minskad sysselsättningsgrad.

Förändringen innebär att turordningsregler införs, där anställningstiden på företaget avgör i vilken turordning arbetstagarna ska erbjudas omplacering till längre sysselsättningsgrad.

Viktigt att notera är att turordning endast upprättas inom den aktuella driftsenheten och endast för de arbetstagare som har liknande arbetsuppgifter som den tjänst som berörs av den minskade sysselsättningsgraden.

En arbetstagare som accepterat omplacering till lägre sysselsättningsgrad har rätt till en omställningstid (motsvarande uppsägningstiden från arbetsgivarens sida) innan den lägre sysselsättningsgraden träder i kraft för arbetstagaren.


5. Utökad möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna

Tidigare har arbetsgivaren vid uppsägning p g a arbetsbrist kunnat undanta två personer (av särskild betydelse för företaget) från turordningen. Denna möjlighet har endast gällt arbetsgivare med högst tio anställda.

Förändringen innebär dels att arbetsgivaren får möjlighet att undanta tre personer från turordningen och dels att denna möjlighet gäller oavsett företagsstorlek.

Det införs vidare en ”karenstid” på 3 månader innan denna regel får användas igen efter en tidigare uppsägningssituation.


6. Undantag från bestämmelserna om avstängning från a-kassan

Tidigare har en arbetstagare kunnat stängas av i 45 dagar från arbetslöshetskassan om denne själv orsakat sin arbetslöshet (t ex sagt upp sig själv eller blivit uppsagd p g a personliga skäl).

Förändringen innebär att denna avstängningsregel från arbetslöshetskassan inte kommer att gälla om uppsägningen har skett genom en överenskommelse som arbetsgivaren tagit initiativ till, eller om det föreligger en tvist om uppsägningens giltighet.


Observera att man som arbetsgivare alltid ska iaktta stor försiktighet och noggrannhet innan man beslutar säga upp en medarbetare. Kontakta alltid ditt arbetsgivareförbund eller en arbetsrättsexpert om du överväger att göra en uppsägning.

Alkoholproblematik och arbetsgivaransvaret

Gästblogginlägg av Marie Lindén

 

 

 

 

 

 

 

Som arbetsgivare och chef kan det ibland upplevas svårt att veta hur man ska prata med en medarbetare som dricker för mycket. Men du som arbetsgivare och dina medarbetare har mycket att vinna på om dina misstankar om alkoholproblematik lyfts i ett så tidigt skede som möjligt.

Långvarig användning av alkohol kan leda till en rad olika fysiska och psykiska konsekvenser. Det orsakar även stora kostnader för samhället och för dig som arbetsgivare, i form av upprepad sjukskrivning, produktionsbortfall på grund av medarbetare som underpresterar och i värsta fall arbetsskador och olyckor. En medarbetare och kollega som underpresterar och har hög frånvaro kan också skapa missnöje och dålig stämning i arbetsgruppen, vilket i förlängningen kan leda till att personal säger upp sig och du behöver rekrytera vilket även det blir en stor kostnad för företaget. Det finns alltså stora vinster med att du som arbetsgivare uppmärksammar och rehabiliterar personal med alkoholproblematik.

 

 

 

 

 

 

Som arbetsgivare är du skyldig enligt lag att agera och rehabilitera medarbetare som inte fungerar på arbetsplatsen. Misstänker du som chef att en medarbetare har alkoholproblem behöver du uppmärksamma detta och agera i ett så tidigt skede som möjligt, invänta inte bevis på din oro ju längre en väntar desto svårare blir problemen att tackla. Min erfarenhet är att personer som har det jobbigt uppskattar att man bryr sig och i ett första skede kan det räcka med att bara lyssna och förmedla att du uppfattar att personen har det jobbigt. Hur rehabiliteringen ska se ut är inte reglerat i lag utan det är upp till varje arbetsgivare att utforma behandlingsinsatserna efter individens behov. Målet med insatsen ska vara att medarbetaren ska återfå sin arbetsförmåga.


Tips till dig som arbetsgivare:

• Lyft frågan så tidigt som möjligt.
• Lita på din oro, misstänker du alkoholproblematik så stämmer det alldeles säkert.
• Erbjud hjälp och ställ krav på medarbetaren att delta i sin rehabilitering.
• Se till att ha en alkoholpolicy som är väl implementerad i företaget.
• Ta extern hjälp av HR och/eller Företagsvården.

Vill ni säkra att ditt företag uppfyller arbetsgivaransvaret vid rehabilitering eller behöver ni hjälp och stöd i ett specifikt ärende hör av er till mig. Jag bedriver HR verksamhet inom sjuk- och rehabiliteringsprocessen och kan stötta dig och dina medarbetare vid beroendefrågor, men även vid upprepad frånvaro och medarbetare som underpresterar. Jag är verksam i Dalarna men tar uppdrag i hela landet.

Marie Lindén, ML Partner AB
E-post
Linkedin

 

Bloggen Personalfrågor.nu drivs av Carbonado HR

10 vanliga rekryteringsmisstag

1. Du börjar rekryteringen utan att ha en tydlig kravprofil
Vad är det för kvalifikationer du söker? Vilka personliga egenskaper ska personen ha? Utan en kravprofil blir rekryteringen snarare något du gör på känsla, istället för att ställa det emot befattningens behov.

2. Du använder dig inte av färdiga frågeställningar
Utan färdiga frågeställningar blir det mer karaktären av ett samtal utan en röd tråd. Du riskerar att missa att ställa det viktiga frågorna och göra ditt jobb som rekryterare – d v s undersöka om personen motsvarar den kravprofil som satts upp samt jämföra denne mot andra kandidater. Det innebär att alla behöver få samma frågor.

3. Du ägnar mer tid åt att berätta om företaget än att ställa frågor till kandidaten
Det är ett ganska vanligt misstag bland chefer som bara rekryterar någon gång då och då och som inte har riktig intervjuvana. Då är det lättare att prata om något man som chef känner sig bekväm med. Då blir det lätt så att man pratar om sig själv och företaget istället för att ägna intervjun åt att ställa frågor.

4. Du drabbas av likhetseffekten
Under intervjun kanske det framkommer att kandidaten har samma intressen och/eller bakgrund som du. Ni gillar båda gamla motorcyklar eller kommer båda från Tranås! Då riskerar du att falla i likhetseffektens fälla: Du fattar tycke för kandidaten p g a era likheter, samtidigt som denne kanske inte alls passar in på kravprofilen.

5. Ditt kroppsspråk avslöjar dig
Jag har sett många intervjuande chefer som med sitt kroppsspråk visar vad de tycker om ett visst svar de fått på en fråga de ställt. De flesta som intervjuas är inte dummare än att de ser om de svarat ”fel” utifrån hur frågeställaren reagerar. Då kan kandidaten lätt anpassa eller modifiera svaren utifrån det. Det bästa är att alltid ha ett litet leende oavsett vad personen svarar. Då kan de inte ”läsa” dig.

6. Du drabbas av trevlighetseffekten
En person som är trevlig, charmig, snygg eller liknande är lätt att falla för. Det finns en risk att det ”tar över” intrycket och att du glömmer att fokusera på frågorna och lyssna på svaren. Detta kan vara extra vanligt när man rekryterar säljare, då dessa ofta är väldigt bra på att ”föra sig”.

7. Du rekryteraren en person som snarare vill bort från sitt nuvarande jobb
Ifall det framkommer att personen inte trivs (eller t o m vantrivs) på sitt nuvarande jobb, behöver du ta reda på om det är till just ditt företag som personen vill, eller om den främst vill komma ifrån sitt nuvarande jobb. Om man rekryterar en person som snarare vill ifrån något, mer än att den vill till just den aktuella tjänsten brukar inte sällan sluta med att personen går vidare till ett nytt jobb inom en inte allt för avlägsen framtid.

8. Du ”glömmer” att ringa referenser
Påfallande många rekryteringar genomförs utan att man ringer referenser. Att rekrytera handlar om att ställa en prognos för hur pass väl personen kommer att fungera på den aktuella tjänsten, hur länge den kan förväntas vara kvar, samt om den haft några problem på tidigare arbetsplatser . En intervju kan, beroende på intervjuarens skicklighet, kanske ge en prognos på 30-60%. En referenstagning kan öka prognosen med ytterligare 20%. Framför allt kan man i en referenstagning få reda på saker som är svårt att fråga om (och får ärliga svar på) i intervjun. T ex samarbetsförmåga, frånvaro och/eller andra problem som funnits på arbetsplatsen. Ring dessutom alltid minst två referenter!

9. Du ställer inte rätt frågor till referenterna
Ingen vill egentligen ge en dålig referens för någon som söker jobb. Ibland vill dessutom personens nuvarande chef (om denne är referent) bli av med personen. Ställer man bara frågan ”hur var Nisse?” i sin referenstagning så riskerar man att få lite ”ofarliga” svar som t ex ”jodå han var bra på att hålla tiderna” osv. Med en strukturerad frågeställningslista under referenstagningen får en referent mycket svårt att inte ge ärliga svar.

10. Du glömmer att använda provanställning
Även om du har gjort ett bra intervju- och referenstagningsarbete kan det vara bra att inte bara använda hängslen, utan även med livrem. En provanställning är en sådan möjlighet i de flesta fall. Glöm inte heller att utvärdera provanställningen i god tid innan den löper ut, och låt den inte övergå i tillsvidareanställning om du känner tveksamhet. Att använda provanställning förutsätter givetvis att det är möjligt i den aktuella anställningen.

 

Behöver ditt företag hjälp i samband med rekryteringen?

Förutom sedvanlig rekryteringshjälp erbjuder jag den unika möjligheten att leda intervjuerna samtidigt som du som chef sitter med och lyssnar och kompletterar med egna frågor vid behov. Det brukar vara mycket uppskattat att bara kunna fokusera på att lyssna på svaren, än på att ställa ”bra” frågor. Jag hjälper företag över hela landet med rekryteringar, såväl på plats som via Teams. Dessutom håller jag utbildningar i rekryterings- och intervjuteknik.

Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Här hittar du mina kontaktuppgifter