Senaste inläggen

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Här kommer en beskrivning av reglerna för korttidsarbete vilket fram tills nyligen kallades för korttidspermittering.

 • Innebär förkortning av ordinarie arbetstid med något lägre lön, där staten går in och täcker den större delen av kostnaden.
 • Avsett för företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av faktorer utanför företagets kontroll och som specifikt drabbar företagets verksamhet. T ex covid-19.
 • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren. Se tabell nedan:

 

 

 

 

 • Tillämpas fr o m 16 mars. Kan tidigast sökas fr o m 7 april. Ansökan görs till Tillväxtverket.
 • Ansökan görs enligt instruktioner som kommer att finnas tillgängliga när ansökningstiden öppnas (7 april).
 • Stödet kan sökas för högst sex månader i följd. Möjlighet att sedan ansöka om tre ytterligare månader.
 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, t ex förändringar i skiftläggningen, uppsägning av korttidsanställda som inte är verksamhetskritiska etc.
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

 • Stödet beräknas på ordinarie månadslöner upp till 44.000 kr/mån.
 • Gäller medarbetare som varit anställda minst 3 månader.
 • Gäller medarbetare som företaget betalar arbetsgivaravgifter för.
 • Tillväxtverket gör tolkningen att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas (ej enskild firma).
 • Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.
 • Det behöver finnas stöd för korttidsarbete i kollektivavtal på central och lokal nivå.
 • Företag som inte har kollektivavtal behöver göra en överenskommelse om korttidsarbete med
  minst 70% av de anställda på driftsenheten. D v s 70% av medarbetarna ska godkänna och delta i
  korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla
  deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Detta stycke gäller alltså företag utan kollektivavtal. Är korttidsarbetet reglerat i kollektivavtal så gäller kollektivavtalet.

Hur kan företaget förbereda sin ansökan?

 • Förbered motivering till att företaget drabbats av ekonomiska svårigheter som kommit med anledning av covid-19.
 • Redovisa på vilket sätt företaget uttömt övriga möjligheter att att minska arbetskraftskostnader, t ex uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.
 • Ta fram en balansräkning som visar att företaget inte är på obestånd.

Källa: Tillväxtverket

Behöver ditt företag hjälp inom HR och arbetsrätt?
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter

 

Tester vid rekrytering

Att rekrytera handlar om att göra en bra prognos:

– Vilken sökande är bäst lämpad för tjänsten?
– Kommer personen passa in i gruppen, med chefen och på företaget?
– Går det att hitta några varningstecken under rekryteringen?

En felrekrytering kostar i genomsnitt 700.000 kr. Men bara en ”halvbra” rekrytering innebär dolda kostnader år efter år.

 

 

 

 

 

 

 

Därför är det så viktigt att ställa en så bra prognos som möjligt!

En chef som rekryterar utan någon egentlig metodik har en prognosförmåga på 40-50%. D v s hälften av rekryteringarna blir bara halvbra eller misslyckade.

En erfaren rekryterare som ställer rätt frågor har en prognosförmåga på 80-90%.

Oavsett hur duktig man är på att intervjua kan det i många fall vara bra att komplettera med ett personlighetstest och/eller ett färdighetstest. Det gör att man förbättrar prognossäkerheten och därmed minskar risken för felrekryteringar med allt vad det medför.

Ett test kan därför ses som en extra försäkring.

Här är några mycket bra personlighets- och färdighetstester som jag erbjuder:

DISC – personlighetstest
Ett personlighetstest som beskriver personens beteende- och kommunikationsstil. Kan även användas i grupputveckling och vid konflikthantering.

OPQ – personlighetstest
OPQ-testet beskriver 32 personlighetsegenskaper indelade i tre huvudområden: relationer, tankesätt och emotioner och jämförs med kritiska egenskaper för den aktuella tjänsten.

Verify – Färdighetstester
– Verbal förmåga – mäter förmågan att förstå skriftlig information samt att utvärdera argumentation om informationen
– Induktiv förmåga – mäter förmågan att dra slutsatser och förstå sambanden mellan olika begrepp
– Numerisk förmåga – mäter förmågan till matematiskt och logiskt tänkande.

Genom att använda tester får du en högre prognossäkerhet i dina rekryteringar. Välj någon eller några av ovanstående ”försäkringar”.

Testerna görs via webben och återkoppling till företaget och kandidaten sker via Skype/telefon.
Därför kan jag erbjuda dessa tjänster över hela landet. Kontakta mig för mer information och kostnad.

En billig försäkringspremie i förhållande till vad en dålig rekrytering kostar!

Behöver ditt företag hjälp inom HR och rekrytering?
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter

Arbetsmiljöansvar vs straffansvar

När jag besöker olika företag brukar jag fråga hur det ser ut med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inte sällan får jag svar som ”vi ska titta på det, men det är inte prioriterat just nu” eller ”vi har en pärm med rutiner och fick godkänt vid Arbetsmiljöverkets inspektion får några år sedan”.

Jag ska kortfattat försöka redogöra för skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Arbetsmiljöansvar innebär ett ansvar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, d v s innan något har inträffat. Det är detta Arbetsmiljöverkets inspektörer tittar på när de gör sina inspektioner ute på företag. Vid brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan företaget dömas till vite om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid.

Straffansvar däremot handlar om att utreda vem som varit ansvarig om/när en arbetsplatsolycka inträffat. Till skillnad mot arbetsmiljöansvaret riktas straffansvaret mot en fysisk person, vanligtvis en chef inom företaget. Men även en företagsbot kan utdömas. Straffansvar avgörs i domstol och avgörande är huruvida om den åtalade har handlat med uppsåt eller oaktsamhet. T ex att man inte haft rutiner eller inte har följt rutinerna inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte följt arbetsmiljöföreskrifter, inte gjort riskbedömningar eller underlåtit att informera arbetstagare om arbetsmiljörisker.

Att ha rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet är därför väsentligt för varje arbetsgivare. Tyvärr – rent straffansvarsmässigt – spelar det liten roll om företaget inte följer rutinerna i vardagen.

Den stora utmaningen för många företag idag är att se till att efterleva rutinerna i vardagen. I annat fall tar man stora risker – inte bara för sina medarbetare genom att inte sköta det förebyggande arbetsmiljöarbetet – utan även för den/de chefer som riskerar att utredas för eventuellt arbetsmiljöbrott.

2018 inträffade drygt 35000 arbetsplatsolyckor med påföljande sjukfrånvaro på svenska arbetsplatser. Det är närmare 100 olyckor varje dag.

Vill du säkerställa att ditt företag har allting på plats inom det systematiska arbetsmiljöarbetet? Jag erbjuder en genomlysning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete till ett fast pris. Det kan göras på distans utan fysiska möten. Då får ni också en sammanställning av vilka eventuella behov av åtgärder som kan behöva vidtas. Det i sin tur minskar risken för onödiga arbetsplatsolyckor och tillhörande risk för såväl rättsliga som ekonomiska följder av detta. Det är väl investerade pengar för företaget och dess medarbetare och chefer.

Jag erbjuder även en kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete, där företagets chefer på ett lättförståeligt sätt får lära sig vad man som chef behöver göra i praktiken inom detta området.

Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Jag utför uppdrag över hela landet. Här hittar du mina kontaktuppgifter