Monthly Archive: april 2024

Arbetsmiljöverket granskar företagens arbetsmiljöarbete

 

 

 

 

 

 

Under hela 2024 inspekterar Arbetsmiljöverket hur företag arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kan meddela sitt besök i förväg, men de har även rätt att komma oanmälda. Vid inspektionen kontrollerar de att företaget lever upp till arbetsmiljöreglerna, oftast genom att titta på de dokument som företaget är skyldigt att ha i sitt arbetsmiljöarbete.

Oavsett om Arbetsmiljöverket redan besökt er (och kanske ställt vissa krav) eller inte så är det en mycket god idé att se till att företaget har en uppbyggd struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I detta ingår bland annat följande delar:

Arbetsmiljöpolicy (”hur vi vill att arbetsmiljön ska vara hos oss”)

Rutiner (”hur vi arbetar systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön”). Innefattar rutiner för bland annat skyddsronder, andra riskinventeringar, rapportering och uppföljning av arbetsskador, tillbud och risker, riskbedömning inför förändringar, introduktion och instruktioner för särskilda moment, m m.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna (”till rätt person i verksamheten”)

Utbildning och kompetens (”chefer och andra med fördelade arbetsmiljöuppgifter ska ha rätt kompetens”)

Samverkan (”med medarbetarna”)

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet (”säkerställa att det fungerar”)

Samtliga ovanstående punkter och moment ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och behöver finnas dokumenterade med dokument och rutiner hos er. Då har ni som företag goda möjligheter att bli godkända vid en inspektion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar dessutom till att förbättra medarbetarnas hälsa och säkerhet genom att det minskar risken för arbetsskador, tillbud, arbetssjukdomar och hälsoproblem, något som annars leder till såväl lidande för medarbetare som kostnader för företaget.

Carbonado HR (som driver Personal-frågor.nu) erbjuder följande:

1. Arbetsmiljöpaketet – Innehåller nödvändiga dokument, rutiner, checklistor och filer för att uppfylla ovanstående krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Levereras med en enkel och sammanfattande ”Arbetsmiljöhandbok” som beskriver syfte och arbetsmetod för momenten ovan, samt hänvisar till respektive verktyg (policy, rutin, checklista etc).
Kostnad: 15.000 kr exkl moms. 14 dagars leveranstid.

2. Arbetsmiljöutbildning för chefer – Alla chefer behöver inte gå en s k BAM-utbildning (Bättre arbetsmiljö). En bra början är att gå en kortare utbildning som ger en överblick över vilka rutiner och vilket ansvar som behöver utföras när man som chef har fått arbetsmiljöuppgifterna fördelade till sig (det som tidigare kallades delegerat arbetsmiljöansvar). Längd: Halvdag
Kostnad: 15.000 kr exkl moms (upp till 30 deltagare) + reseersättning. Kan även genomföras på Teams.

Läs mer på www.carbonado.se

Fler utbildningar för chefer och medarbetare