Senaste inläggen

Arbetsmiljöverket granskar företagens arbetsmiljöarbete

 

 

 

 

 

 

Under hela 2024 inspekterar Arbetsmiljöverket hur företag arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kan meddela sitt besök i förväg, men de har även rätt att komma oanmälda. Vid inspektionen kontrollerar de att företaget lever upp till arbetsmiljöreglerna, oftast genom att titta på de dokument som företaget är skyldigt att ha i sitt arbetsmiljöarbete.

Oavsett om Arbetsmiljöverket redan besökt er (och kanske ställt vissa krav) eller inte så är det en mycket god idé att se till att företaget har en uppbyggd struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I detta ingår bland annat följande delar:

Arbetsmiljöpolicy (”hur vi vill att arbetsmiljön ska vara hos oss”)

Rutiner (”hur vi arbetar systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön”). Innefattar rutiner för bland annat skyddsronder, andra riskinventeringar, rapportering och uppföljning av arbetsskador, tillbud och risker, riskbedömning inför förändringar, introduktion och instruktioner för särskilda moment, m m.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna (”till rätt person i verksamheten”)

Utbildning och kompetens (”chefer och andra med fördelade arbetsmiljöuppgifter ska ha rätt kompetens”)

Samverkan (”med medarbetarna”)

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet (”säkerställa att det fungerar”)

Samtliga ovanstående punkter och moment ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och behöver finnas dokumenterade med dokument och rutiner hos er. Då har ni som företag goda möjligheter att bli godkända vid en inspektion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar dessutom till att förbättra medarbetarnas hälsa och säkerhet genom att det minskar risken för arbetsskador, tillbud, arbetssjukdomar och hälsoproblem, något som annars leder till såväl lidande för medarbetare som kostnader för företaget.

Carbonado HR (som driver Personal-frågor.nu) erbjuder följande:

1. Arbetsmiljöpaketet – Innehåller nödvändiga dokument, rutiner, checklistor och filer för att uppfylla ovanstående krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Levereras med en enkel och sammanfattande ”Arbetsmiljöhandbok” som beskriver syfte och arbetsmetod för momenten ovan, samt hänvisar till respektive verktyg (policy, rutin, checklista etc).
Kostnad: 15.000 kr exkl moms. 14 dagars leveranstid.

2. Arbetsmiljöutbildning för chefer – Alla chefer behöver inte gå en s k BAM-utbildning (Bättre arbetsmiljö). En bra början är att gå en kortare utbildning som ger en överblick över vilka rutiner och vilket ansvar som behöver utföras när man som chef har fått arbetsmiljöuppgifterna fördelade till sig (det som tidigare kallades delegerat arbetsmiljöansvar). Längd: Halvdag
Kostnad: 15.000 kr exkl moms (upp till 30 deltagare) + reseersättning. Kan även genomföras på Teams.

Läs mer på www.carbonado.se

Fler utbildningar för chefer och medarbetare

 

 

5 verktyg som förebygger oönskad personalomsättning

 

 

 

 

 

 

 

 

Många företag upplever idag att det är svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens, samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar.

Därför blir det allt viktigare att värna om den egna personalen så att de stannar på företaget. Här är fem verktyg som hjälper till att förebygga oönskad personalomsättning. Har ni ”check” på dessa verktyg på ditt företag?

1. Se till att medarbetaren får en bra och genomtänkt introduktion. För att säkerställa att man inte glömmer något är det bra att använda sig av en checklista. Den ska även innehålla de saker som behöver ombesörjas innan den nya medarbetarens första arbetsdag. Kombinera gärna checklistan med en skriftlig introduktionsplan för vad medarbetaren ska göra de första veckorna, vilka andra medarbetare som den bör träffa och få information ifrån. Bra och strukturerad information skapar en känsla av att man är välkommen vilket i sin tur skapar trivsel. Här kan du ladda ner en checklista för introduktion utan kostnad (öppnas som pdf i ny flik)

2. Följ upp den anställde en tid efter att denne påbörjat sin anställning. D v s ha ett uppföljningssamtal (s k onboardingsamtal) för att följa upp att introduktionen fungerat, att medarbetaren trivs samt om det är något denne saknar för att kunna göra ett bra arbete.

3. Genomför medarbetarenkäter regelbundet. I en medarbetarenkät ställer man normalt frågor kring information, ledarskap, arbetssituation, trivsel och utveckling. Även frågor om kränkande särbehandling är lämpligt att ta med i medarbetarenkäten. En medarbetarenkät bör göras av en extern part för att medarbetaren ska känna sig trygg med att uttrycka sin åsikt. Vanligen gör man en större medarbetarenkät årligen eller vartannat år, alternativt så genomför man flera mindre enkäter flera gånger om året (s k pulsmätningar). Här kan du läsa mer om våra medarbetarenkäter (öppnas i nytt fönster)

4. Ha medarbetarsamtal/utvecklingssamtal minst en gång per år. Använd helst en samtalsmall för att säkerställa att alla viktiga frågor tas upp (en samtalsmall förhindrar också att man undviker känsligare ämnen). Viktiga områden att behandla är uppföljning av förra utvecklingssamtalet, trivsel och aktuell arbetssituation, feedback mellan chef och medarbetare samt en gemensamt överenskommen utvecklingsplan för medarbetaren.

5. Ha ett avgångssamtal (s k exit-samtal) med medarbetare som sagt upp sig. Det är ett ypperligt tillfälle för att fånga upp vad som varit bra och mindre bra på företaget samt vad som är orsaken till att medarbetaren slutar. Även här är det bra att använda sig av en samtalsmall. Avgångssamtalen hålls med fördel av någon från HR-avdelningen för att medarbetaren ska känna att den kan uttrycka sig mer fritt, samtidigt som medarbetaren bör ha rätt att efter samtalet tala om ifall det är något av svaren som denne inte vill ska vidarebefordras till dennes chef. Här kan du ladda ner en mall för avgångsintervju utan kostnad (öppnas som pdf i ny flik)

Varför systematiskt arbetsmiljöarbete?

Begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete kan möjligen låta som ett tråkigt begrepp för en del chefer, något som HR-avdelningen inte sällan får påminna om att det ska utföras.

Men förutom att det är ett lagkrav att detta ska utföras så finns det också stora värden både för företaget och den enskilde chefen som har fått arbetsmiljöuppgifterna fördelade till sig, att sköta detta förebyggande arbete.

Varje år inträffar i Sverige närmare 40.000 arbetsplatsolyckor med påföljande sjukfrånvaro. När väl en allvarligare arbetsskada (eller tillbud) inträffat så kan den komma att utredas av åklagare för att undersöka om någon (oftast) VD eller annan chef på företaget brustit i sitt arbetsmiljöansvar, vilket kan leda till att någon form av straff utdöms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver detta finns en rad skäl till att sköta det systematiska arbetsmiljöarbetet:

  1. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till att förbättra medarbetarnas hälsa och säkerhet genom att det minskar risken för arbetsskador, tillbud, arbetssjukdomar och hälsoproblem.
  2. Genom att arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs kan företagets kostnader för sjukfrånvaro och vikarier minska.
  3. Arbetsmiljöarbetet skapar delaktighet bland medarbetarna vilket bidrar till en miljö där medarbetarna känner sig trygga och som ökar deras engagemang.

Av dessa skäl är det viktigt att företagets chefer utbildas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  1. Ett krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att arbetsuppgifterna fördelas till chefer inom organisationen. Då behöver dessa chefer känna till vilka lagar och regler som gäller inom arbetsmiljöområdet. Genom att utbilda chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete kan företaget säkerställa att de följer dessa lagar och regler.
  2. Om och när en allvarligare arbetsplatsolycka inträffar så kommer den att utredas av åklagare. Förutom att ett väl utfört systematiskt arbetsmiljöarbete minskar risken för att arbetsskador inträffar så står sig både företaget och chefen bättre i det rättsliga efterspelet, när arbetsplatsolyckan utreds.

Alla chefer behöver dock inte gå en s k BAM-utbildning (Bättre arbetsmiljö). En bra början är att gå en kortare utbildning som ger en överblick över vilka rutiner och vilket ansvar som behöver utföras när man som chef har fått arbetsmiljöuppgifterna fördelade till sig (det som tidigare kallades delegerat arbetsmiljöansvar).

 

 

 

 

 

 

Carbonado HR erbjuder kursen ”Arbetsmiljö för chefer” som riktar sig till företagets chefer, och som ger en god överblick över vilka delar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vad som behöver utföras. Detta i ett smidigt tidsformat.

Boka utbildningen som en företagsanpassad utbildning (begär offert) eller anmäl dig till den öppna webbutbildningen den 16 januari 2024 kl 9-12 (1.495 kr exkl moms per deltagare). Kontakt för anmälan eller mer information.