Senaste inläggen

Arbetsrättskurs via webben

I Covid-19-tider erbjuder jag min mest populära, kurs Arbetsrätt & Personalproblem, via webben (Zoom).

Kursen är lämpad för dig som arbetar med personalfrågor och/eller som är linjechef.

Ur innehållet:

 • Hur hanterar jag en medarbetare som underpresterar?
 • I vilka situationer måste man förhandla med facket?
 • När ger man en erinran och vad innebär det egentligen?
 • Hur hanterar man samarbetssvårigheter, onykterhet i tjänst eller ordervägran?
 • Får medarbetare uttrycka sig som man vill på sociala medier?
 • När är det dags att kontakta HR-avdelningen eller en arbetsrättsjurist?

Kurslängd:

3 timmar


Deltagaravgift:

Detta är en företagsintern kurs där ni kan vara mellan 1-10 deltagare från företaget i samma kurs.

Deltagaravgift för första deltagaren: 3.600 kr
Tillkommande deltagare: 500 kr/deltagare
Moms tillkommer.

Läs vad andra deltagare sagt om kursen

Ta chansen att utbilda dig själv och/eller företagets linjechefer i arbetsrätt på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt!

Kontakta mig för att boka in en kurs för dig eller andra medarbetare på ditt företag.

Arbetsmiljöansvar vid hemarbete

I dessa tider är det många medarbetare som arbetar hemifrån. Men vad gäller kring arbetsmiljön och ansvaret för denna vid hemarbete?

Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig här: Precis som för ordinarie arbetsplatsen är arbetsgivaren även ansvarig för arbetsmiljön vid hemarbete.

Om arbetsgivaren förväntar sig att medarbetaren ska arbeta hemifrån gäller Arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har då ett tydligt ansvar vilket innebär att denne förväntas tillhandahålla utrustning såsom skrivbord, stol, belysning samt dator. Det kan ske genom inköp eller genom att medarbetaren får låna med sig utrustning hem från ordinarie arbetsplatsen. Om medarbetaren däremot själv vill arbeta hemifrån då och då ställs inte samma krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla utrustning. Man kan säga att ju större krav som ställs på att medarbetaren ska arbeta hemifrån, desto större ansvar för arbetsmiljön kan ställas på arbetsgivaren.

Som medarbetare är man skyldig att samverka för att uppnå en bra arbetsmiljö. Det innebär att man behöver ha en dialog med sin arbetsgivare kring vilka behov man har. Det blir extra viktigt då arbetsgivaren inte har tillträde till medarbetarens hem, om man inte kommer överens om detta.

I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattas att göra allt som behövs för att förebygga att medarbetaren utsätts för olycksfall eller ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar även arbetsplats i hemmet. Det innebär att samtliga rutiner såsom riskbedömningar och andra rutiner ska följas. Vidare ska man enligt Arbetsmiljölagen uppmärksamma de särskilda risker som kan finnas när en medarbetare utför ensamarbete.

I de allmänna råden till AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) framhålls att det är särskilt viktigt att arbetstagaren har grundliga kunskaper om riskerna vid arbete på platser som arbetsgivaren inte kan bestämma över, till exempel vid distansarbete. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att arbetsplatsen i hemmet är lämplig utifrån arbetsmiljösynpunkt och att utrustning med mera används under förhållanden som ger god säkerhet.

Sammanfattningsvis gäller således arbetsmiljöreglerna oavsett var någonstans arbetet utförs. Det innebär att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön även när arbetet utförs i hemmet eller på distans.

Här följer några tips från Arbetsmiljöverket kring hemarbete:

– Enas om rutiner för digitala möten, avstämningar och andra samtal.

– Sträva så långt det är möjligt efter att behålla befintliga rutiner och ordinarie upplägg av arbetet.
Du kan, både som arbetsgivare och arbetstagare, föreslå gemensamma träffar – antingen digitalt, via telefon eller fysiskt på ett sätt som känns säkert ur smittskyddsperspektiv.

– Behåll kommunikationen med chefer och kollegor för att behålla den sociala gemenskapen. Använd telefon eller något av de chatprogram som finns för detta. Arbetsgivaren ska enligt lag eftersträva att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete

– Det är viktigt att ta pauser emellanåt samt att se till att röra på sig, t ex genom en lunchpromenad, då man vid hemarbete missar eventuell gratismotion till och från arbetsplatsen.

– Variera arbetsställning för att förebygga ont i axlar, rygg. Man behöver även vara uppmärksam på signaler eller tecken om överbelastning av muskler och leder.

Behöver ditt företag hjälp inom HR och arbetsrätt?
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Här kommer en beskrivning av reglerna för korttidsarbete vilket fram tills nyligen kallades för korttidspermittering.

 • Innebär förkortning av ordinarie arbetstid med något lägre lön, där staten går in och täcker den större delen av kostnaden.
 • Avsett för företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av faktorer utanför företagets kontroll och som specifikt drabbar företagets verksamhet. T ex covid-19.
 • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren. Se tabell nedan:

 

 

 

 

 • Tillämpas fr o m 16 mars. Kan tidigast sökas fr o m 7 april. Ansökan görs till Tillväxtverket.
 • Ansökan görs enligt instruktioner som kommer att finnas tillgängliga när ansökningstiden öppnas (7 april).
 • Stödet kan sökas för högst sex månader i följd. Möjlighet att sedan ansöka om tre ytterligare månader.
 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, t ex förändringar i skiftläggningen, uppsägning av korttidsanställda som inte är verksamhetskritiska etc.
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

 • Stödet beräknas på ordinarie månadslöner upp till 44.000 kr/mån.
 • Gäller medarbetare som varit anställda minst 3 månader.
 • Gäller medarbetare som företaget betalar arbetsgivaravgifter för.
 • Tillväxtverket gör tolkningen att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas (ej enskild firma).
 • Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.
 • Det behöver finnas stöd för korttidsarbete i kollektivavtal på central och lokal nivå.
 • Företag som inte har kollektivavtal behöver göra en överenskommelse om korttidsarbete med
  minst 70% av de anställda på driftsenheten. D v s 70% av medarbetarna ska godkänna och delta i
  korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla
  deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Detta stycke gäller alltså företag utan kollektivavtal. Är korttidsarbetet reglerat i kollektivavtal så gäller kollektivavtalet.

Hur kan företaget förbereda sin ansökan?

 • Förbered motivering till att företaget drabbats av ekonomiska svårigheter som kommit med anledning av covid-19.
 • Redovisa på vilket sätt företaget uttömt övriga möjligheter att att minska arbetskraftskostnader, t ex uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.
 • Ta fram en balansräkning som visar att företaget inte är på obestånd.

Källa: Tillväxtverket

Behöver ditt företag hjälp inom HR och arbetsrätt?
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter