Personalfrågor allmänt

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Här kommer en beskrivning av reglerna för korttidsarbete vilket fram tills nyligen kallades för korttidspermittering.

 • Innebär förkortning av ordinarie arbetstid med något lägre lön, där staten går in och täcker den större delen av kostnaden.
 • Avsett för företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av faktorer utanför företagets kontroll och som specifikt drabbar företagets verksamhet. T ex covid-19.
 • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren. Se tabell nedan:

 

 

 

 

 • Tillämpas fr o m 16 mars. Kan tidigast sökas fr o m 7 april. Ansökan görs till Tillväxtverket.
 • Ansökan görs enligt instruktioner som kommer att finnas tillgängliga när ansökningstiden öppnas (7 april).
 • Stödet kan sökas för högst sex månader i följd. Möjlighet att sedan ansöka om tre ytterligare månader.
 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, t ex förändringar i skiftläggningen, uppsägning av korttidsanställda som inte är verksamhetskritiska etc.
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

 • Stödet beräknas på ordinarie månadslöner upp till 44.000 kr/mån.
 • Gäller medarbetare som varit anställda minst 3 månader.
 • Gäller medarbetare som företaget betalar arbetsgivaravgifter för.
 • Tillväxtverket gör tolkningen att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas (ej enskild firma).
 • Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.
 • Det behöver finnas stöd för korttidsarbete i kollektivavtal på central och lokal nivå.
 • Företag som inte har kollektivavtal behöver göra en överenskommelse om korttidsarbete med
  minst 70% av de anställda på driftsenheten. D v s 70% av medarbetarna ska godkänna och delta i
  korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla
  deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Detta stycke gäller alltså företag utan kollektivavtal. Är korttidsarbetet reglerat i kollektivavtal så gäller kollektivavtalet.

Hur kan företaget förbereda sin ansökan?

 • Förbered motivering till att företaget drabbats av ekonomiska svårigheter som kommit med anledning av covid-19.
 • Redovisa på vilket sätt företaget uttömt övriga möjligheter att att minska arbetskraftskostnader, t ex uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.
 • Ta fram en balansräkning som visar att företaget inte är på obestånd.

Källa: Tillväxtverket

Behöver ditt företag hjälp inom HR och arbetsrätt?
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter

 

Värdegrund i praktiken

Allt fler företag arbetar tar fram en gemensam värdegrund för företaget. Värdegrunden fungerar som en slags kompass för medarbetarna att följa i vardagliga situationer där det kanske finns en osäkerhet kring hur man ska agera.

Nedan är ett stycke ur boken ”en värdefull bok” av Mia Hultman, en bok som jag för övrigt varmt rekommenderar för den som är intresserad av dessa frågor, som visar på värdet av att ha en värdegrund i företaget:

”Vid varje kontakt med IKEA prövas värderingarna. Så även den här dagen, en helt vanlig dag på IKEA. Jag smet in på varuhuset för att byta en lampa jag i hastigheten hade tagit fel färg på när jag köpte den någon dag tidigare. Det var lång kö vid byten & återköp. Jag sneglade mot kassorna, där det var glest med kunder. Varför inte göra ett försök? Med bestämda steg gick jag mot kassorna. Jag stannade vid en kassa där det satt en ung kille, som just då inte hade några kunder. Jag berättade för honom att jag tagit fel färg på lampan, visade kvittot och undrade om jag kunde få gå in och byta lampan ”lite snabbt och enkelt”. Han tittade på mig, funderade och sa sedan högt: – Ja Ingvar har ju sagt att vi inte ska ta problemen högre upp än att de går att lösa. Lämna din lampa här hos mig och kom tillbaka med den rätta, så löser vi det. Han kunde lösa problemet för ett bra sätt för mig och ett korrekt sätt för honom., mycket tack vare att IKEA har enkelhet som en av sina grundläggande värderingar.”

Det finns alltså all anledning att arbeta med värdegrundsfrågor inom företaget. Att ta fram värdegrundsorden är en strategisk fråga för företagsledningen. Men att klä dem med innehåll kräver involvering av medarbetarna, annars är det dömt att misslyckas och då blir det istället en pappersprodukt.

Mer om värdegrund finns att läsa in ett tidigare inlägg om värdegrundsarbete.

 

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla HR-arbetet? Välkommen att anlita mig.
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter

Värdegrundsarbete

Har ditt företag någon värdegrund? Vilka värderingar står företaget för? Och viktigast av allt – känner era medarbetare till dessa värderingar och agerar i enlighet med dem? Mot kunder och internt mellan medarbetarna?

En värdering är något som är viktigt och riktigt för oss och som styr vårt handlande. Det är en slags inre kompass som används för att göra bedömningar om vad som är rätt/bra och fel/dåligt när det inte finns några givna svar.

Medarbetarnas värderingar påverkar deras beteende. Och beteendet påverkar omgivningen, som i sin tur reagerar på beteendet som positivt eller negativt. Vilket i sin tur påverkar det egna företaget i längden.

Genom att ha överenskomna och väl förankrade värderingar på företaget kommer medarbetarna också att uppträda på det sätt som företaget önskar. Vilket i sin tur ger resultat hos omgivningen; kunderna. Men det påverkar som sagt även det inre klimatet och samspelet mellan medarbetare på företaget.

Många företag som vill förändra resultatet av medarbetarnas uppträdande börjar ofta med att titta på beteendet hos medarbetarna och hur det kan “rättas till”. Istället bör man titta på medarbetarnas värderingar eftersom det är dessa som påverkar hur de beter sig.

Att ta fram en gemensam värdegrund på företaget kan därför vara väl investerade pengar. Men för att lyckas i detta arbete behöver medarbetarna involveras, i varje fall om man vill lyckas med att få medarbetarna att uppträda i enlighet med värderingarna. Frågor som bör ställas i den processen är: Vad förknippas vi med idag och vill behålla? Finns det några andra saker som vi vill eller behöver bli förknippade med? Vad innebär värdeorden för mitt agerande i vardagen?

Genom att arbeta med en gemensam värdegrund på företaget och involvera medarbetarna i detta arbete får man värdegrunden att sitta i ryggraden och därmed bli en inre kompass för varje medarbetare att följa i situationer där det inte alltid finns något givet svar på hur man ska agera eller uppträda. Värdegrunden skapar då en trygghet för medarbetaren eftersom den vet att, om den agerar i enlighet med företagets värderingar, så gör den alltid rätt.

 

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla HR-arbetet? Välkommen att anlita mig.
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter