Author Archive: admin

Superenkelt gratis personlighetstest

Okej, det här är egentligen inte något personlighetstest, utan ett självskattningsformulär. Men resultatet av självskattningen kan faktiskt användas på motsvarande sätt som resultatet av ett personlighetstest.

Ett personlighetstest består normalt i att man besvarar ett antal påståenden. Utifrån detta tar testet fram ett resultat över vilka personliga egenskaper som den testade personen har. Egenskaper som kommer fram i ett testresultat kan t ex vara kreativ, teoretisk, analytisk, utåtriktad, dominant, detaljfokuserad, introvert, anpassningsbar för att ge några exempel. Ett test kan också vara inriktat på färdigheter och då kallas det ofta för färdighetstest.

Men ett personlighetstest kan man inte lita blint på. Det ger ett antal hypoteser om hur den testade personen är inom olika områden, hur mycket eller litet som personen har av en viss egenskap. Hur riktigt resultatet av testet är i jämförelse med verkligheten beror på hur pass bra testet är konstruerat och hur korrekt och ärlig personen som fyllt i testet har varit.

group-464644_640

Rätt använt så använder man testresultatet som underlag för en intervju med personen, där syftet är att försöka få bekräftat om testresultatet stämmer helt eller delvis.

På motsvarande sätt kan du alltså använda det här självskattningsformuläret. Istället för att behöva fråga efter egenskaper hos medarbetaren under anställningsintervjun så får du istället färdiga hypoteser (självskattningar) att ställa frågor kring.

Så här går det till: Börja intervju-sammankomsten med att låta medarbetaren fylla i detta självskattningsformulär, som innebär att denne ringar in 5 egenskaper eller förmågor som denne anser stämmer väl in på sig själv och sedan 3 egenskaper eller förmågor som denne anser inte alls stämmer in på sig själv. Detta bör ta 5-10 minuter. Sedan använder du som intervjuare detta som en del in intervjun, när du ska försöka fånga in vilka personliga egenskaper den intervjuade besitter.

Blir du sedan intresserad av att använda riktiga personlighets- eller färdighetstester så finns det en uppsjö av sådana på marknaden. Alltifrån mer omfattande som kan ta över en timme att fylla i till mer snabbgenomförda tester. Man kan välja att certifiera sig själv för att få genomföra dessa tester eller köpa in den tjänsten genom att låta en konsult utföra själva testet. Mer om det i en senare artikel.

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Smarta intervjufrågor del 2 – få den intervjuade varm i kläderna

När man håller en anställningsintervju vill man få reda på så mycket som möjligt om den intervjuade personen. Man vill inte gärna ha en person som är nervös, stel och fåordig, och som man får sitta och dra ur information under intervjun. Därför är det viktigt att man skapar en miljö och ett klimat som gör att den intervjuade personen känner sig komfortabel och avspänd. Det gäller att använda sig av lite intervjupsykologi.

Intervjun bör följa en u-kurva, där man börjar med trevliga frågor, såsom ”gick det bra att hitta hit”, frågor om vädret osv och avslutar genom att kanske prata lite om något intressant eller roligt som framkommit under intervjun. Frågor om personlighet, utvecklingsområden och om hur t ex arbetskamraterna skulle beskriva medarbetaren tar man någonstans i mitten, längst ner i kurvan, då personen blivit ordentligt uppvärmd.

intervjukurvaMen hur får man då personen bli varm i kläderna efter ”artighetsfrågorna” i början? Det allra bästa sättet att få igång en person att prata, är att ställa frågor om något som personen kan innan och utan och som denne inte behöver fundera över svaren på. Därför är det mycket bra att börja med att låta personen berätta om sitt nuvarande jobb och sina arbetsuppgifter och ställa frågor kring detta. ”Berätta om företaget som du arbetar på idag”, ”Berätta lite om dina arbetsuppgifter”, ”Hur ser en vanlig dag ut för dig på ditt nuvarande jobb”, ”Vad trivs du bäst i på det jobb du har idag”, ”Vad har du för roll i gruppen” osv. Sådana frågor behöver den intervjuade personen inte fundera eller tänka ut svaren på. Personen kan prata avspänt om något denne kan och blir då samtidigt uppvärmd och nervositeten brukar försvinna.

När personen nu blivit varm i kläderna genom att berätta om något som den kan utantill, så kan man sedan gå över till att ställa lite djupare och kanske känsligare frågor som kräver mer eftertanke, vilket blir lättare med en uppvärmd intervjuperson.

Läs tidigare artiklar om smarta intervjufrågor:
Smarta intervjufrågor del 1 – Få reda på negativa sidor

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Kan man ta bort anställningsförmåner?

I princip alla företag erbjuder sina anställda förmåner av något slag. Det kan t ex vara personalrabatter, friskvårdsbidrag, tjänstebil, subventionerad lunch, kaffe, tidningsprenumeration, gratis frukt osv. En del förmåner erbjuds för att man vill måna om personalen medan andra förmåner är ”kutym” för en viss befattning eller nivå och därmed kanske ett måste för att få en medarbetare att tacka ja till ett anställningserbjudande. T ex så är det ganska vanligt att avdelningschefer har en tjänstebil eller förmånsbil som det också kallas i det fall den mer är en förmån än ett nödvändigt arbetsredskap.

Ibland händer det att ett företag vill ta bort anställningsförmåner. Kanske har man fått in ett nytt företag i koncernen och vill likrikta villkor och förmåner mellan bolagen i koncernen, eller så behöver man av kostnadsskäl dra in på förmåner.

fruktkorg är en anställningsförmån som kan tas bort

Frukt är en vanligt förekommande anställningsförmån på många företag

Kan man då ta bort förmåner? Svaret på den frågan är ja. Däremot så skiljer sig förfaringssättet åt beroende på vilket sätt som förmånen kommit till. Den kan ha tillkommit ensidigt från företagets sida eller så kan den vara inskriven i anställningsavtalet.
I det förstnämnda fallet – då förmånen tillkommit ensidigt från företagets sida – är det enklast att ta bort en förmån. Har man ensidigt erbjudit alla medarbetare subventionerad lunch, så kan man ta bort den. Eftersom det får anses som en viktigare förändring, så krävs dock att man först gör en MBL-förhandling, men efter en avslutad sådan kan arbetsgivaren sedan ta bort förmånen.

I det andra fallet – då förmånen är en del av anställningsavtalet – gäller ett annat förfaringssätt. Då måste man omreglera anställningsavtalet, vilket går till så att man bestämmer att anställningsavtal med en viss förmån (t ex en resultatbonus) inte kommer att finnas längre på företaget. Istället erbjuder man medarbetarna som har den förmånen samma typ av tjänst och villkor men utan den aktuella förmånen (i det här fallet en resultatbonus). Detta sker inom ramen för arbetsbrist, som ju inte alltid handlar om att det är brist på arbete utan även innefattar ekonomiska skäl, vilket är fallet här. Därefter får medarbetaren ett omplaceringserbjudande till samma tjänst men utan den aktuella förmånen. Tackar medarbetaren ja, så upphör förmånen normalt efter lika lång tid som medarbetaren har uppsägningstid. Skulle medarbetaren tacka nej så blir det en uppsägning p g a arbetsbrist.

Känner du dig osäker på hanteringen så bör du naturligtvis kontakta en arbetsrättsjurist.

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter