Skriftlig varning, LAS-varning, erinran och tillrättavisning

De begrepp som nämns i rubriken är egentligen två olika sorts ”varningar”. Skriftlig varning är i formell mening en bestraffning, d v s en disciplinär åtgärd. Enligt MBL får inte disciplinära påföljder göras om dessa inte har stöd i lag eller kollektivavtal. Den typen av varning kommer att behandlas i ett separat inlägg.

LAS-varning, erinran och tillrättavisning är olika namn på den andra typen av ”varning” som inte är en disciplinär påföljd utan en information till medarbetaren om att ifall denne inte bättrar sig så kan arbetsgivaren vidta åtgärder, såsom att säga upp medarbetaren. Jag kommer i detta inlägg att behandla begreppet erinran, vilket alltså då innebär samma sak som LAS-varning eller tillrättavisning.

Notera att båda former av ”varning” ovan kan vara skriftliga.

Att dela ut en erinran etill en medarbetare är ett sätt att tala om för denne att ett visst beteende eller agerande inte kan accepteras och att om medarbetaren fortsätter med detta – eller gör något annat som inte är acceptabelt – så kan denne komma att bli uppsagd från företaget p g a personliga skäl.

En erinran kan vara muntlig eller skriftlig. Eftersom arbetsgivaren alltid har bevisbördan i ett arbetsrättsfall, så är det att rekommendera att man alltid gör erinran skriftlig. Annars kan det ju inte bevisas att den verkligen har delats ut. Dessutom bör man se till att medarbetaren skriver under att den mottagit erinran (det är inte samma sak som att hålla med eller erkänna något, utan just en mottagningskvittens). Man kan naturligtvis ge en muntlig erinran.

Hur formulerar man då en skriftlig erinran? Den bör innehålla tre saker: 1) Vad medarbetaren gjort och när det skett. 2) Att det inte är acceptabelt och/eller i strid med företagets regelverk. 3) Att ett upprepande av detta (eller annat oacceptabelt beteende) kan medföra att medarbetaren riskerar att sägas upp p g a personliga skäl.

Syftet med erinran är naturligtvis att få medarbetaren att förbättra sig och/eller inte upprepa något som är oacceptabelt. Erinran i sig innebär inget juridiskt dokument, utan endast om det blir aktuellt med en uppsägning p g a upprepade händelser så får utdelad/e erinran en betydelse.

En erinran kan också bli inaktuell i den mening att det kan vara svårt att åberopa en erinran som ligger för långt tillbaka i tiden, om medarbetarens därefter har skött sig under en lång period.

skriftlig varning

En vanlig fråga är hur många erinran man behöver dela ut innan man kan göra en uppsägning. Det är svårt att ge något exakt svar. Det beror dels på hur pass allvarlig karaktär handlingen har, och dels på hur länge medarbetaren arbetat på företaget och vilken befattning denne har. I vissa allvarligare fall så kan man lägga en uppsägning eller ett avsked direkt, utan att i förväg dela ut någon erinran. Man bör i vilket fall som helst inte fortsätta att bara dela ut erinran på erinran om beteendet upprepas hela tiden. Då måste man till slut lägga en uppsägning vilket kan ske efter 1-3 erinran beroende på omständigheterna. Konsultera en arbetsrättsjurist för att bedöma det enskilda fallet. 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *