Monthly Archive: maj 2016

Använda lönetillägg

Ibland uppstår det tillfällen på ett företag när någon behöver ta på sig ett utökat ansvar gentemot sina kollegor på avdelningen. Det kompenseras normalt genom en högre lön. Det kallas vanligtvis för lönetillägg, befattningstillägg, chefstillägg eller ansvarstillägg.

Man kan dela upp detta i två olika situationer: Den ena situationen är när det handlar om ett tillfälligt eller tidsbegränsat utökat ansvar. T ex när en annan medarbetare eller chefen är frånvarande av någon anledning (t e x föräldraledighet, sjukskrivning eller annat). Den andra situationen är när det handlar om en mer varaktig arbetsuppgift men som ändå inte kan sägas ingå naturligt i den befattning man har. T ex att man går in som teamledare eller försteman och arbetsleder sina medarbetare.

hög med kronor

Det är att rekommendera att alltid använda sig av ett lönetillägg i båda dessa situationer. I det första fallet är det ganska naturligt då ansvaret är av tidsbegränsad art. Men även i det andra fallet, när det inte är av tidsbegränsad art, så bör man använda sig av ett lönetillägg. Skälet till detta är att om eller när man inte längre vill att medarbetaren ska ha detta utökade ansvar eller arbetsuppgifter, eller om medarbetaren själv inte längre vill ha det, så är det väldigt mycket enklare att sänka lönen till ”vanliga” lönen igen genom att ta bort ett tillägg än genom att sänka en höjd fast månadslön.

Om man har lagt det som ett lönetillägg så krävs det normalt ingen förhandling när tillägget tas bort och det är också tydligt exakt hur mycket som den utökade arbetsuppgiften är värd i pengar. Hade man å andra sidan höjt grundlönen (den fasta kontanta månadslönen) för att kompensera för de utökade arbetsuppgifterna eller det utökade ansvaret så måste det först till en arbetsbrist-förhandling för att kunna sänka lönen, och det är heller inte lika självklart med hur mycket som lönen ska sänkas. I detta fall måste man normalt också beakta medarbetarens uppsägningstid innan lönen kan sänkas. Om det istället ligger som ett lönetillägg så kan man – om man i förväg informerar om det i överenskommelsen om tillägget – ta bort det i princip omgående.

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter