Rekrytering

Att tänka på vid tillsättning av vikariat

Ett vikariat är en särskild visstidsanställning som innebär att vikarien tillfälligt ersätter en annan medarbetare under dennes frånvaro. Frånvaron kan bero på sjukskrivning, föräldraledighet, studieledighet eller något annat skäl.

När man anställer en vikarie finns det all anledning till att vara lika noggrann som när man tillsvidareanställer någon (s k fast anställning). Skälen till detta är flera:

I ett vikariat finns normalt ingen uppsägningstid, varken från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida. Båda parter är i princip bundna till vikariatet under hela ”kontraktstiden”. Det innebär att man som arbetsgivare måste ha saklig grund för att kunna säga upp en vikarie. D v s precis samma regler som gäller för att säga upp någon som är tillsvidareanställd.

Det innebär i sin tur att om man anställer en vikarie som bara är ”halvbra” eller t o m inte alls fungerar bra, så är det mycket svårt att avsluta en sådan anställning innan vikariatstiden gått ut. Man kan inte heller tillämpa provanställning under vikariat, eftersom en provanställning endast går att använda i samband med en tillsvidareanställning.

Slarva därför inte när ett vikariat ska tillsättas! Då finns risken att man sitter med en person som inte fungerar bra under en lång tid framöver.

 

 

 

 

 

 

Här kommer några tips när man ska tillsätta ett vikariat:

Även om den frånvarande personen kommer att vara borta en längre tid, t ex två år, behöver man inte sätta hela den vikariatslängden direkt. Man kan börja med att sätta vikariatet på en eller ett par månader. Det ger båda parter en möjlighet att ”känna av” varandra. Fungerar inte vikarien som det är tänkt, kan man då avsluta vikariatet efter denna kortare period. Fungerar personen bra, kan man efter det förlänga vikariatet så att det gäller under perioden som den ordinarie medarbetaren är frånvarande.

En annan sak som också är bra att känna till är att en vikarie som varit anställd längre än 12 månader erhåller företrädesrätt till återanställning, d v s till nya tjänster (som den har kompetens för) på företaget inom 9 månader från det att personen har slutat. Även detta kan vara ett skäl till att se över hur lång vikariatslängd man sätter från början.

 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Smarta intervjufrågor del 3 – få reda på personliga egenskaper

Idag är många som kommer till en anställningsintervju väl förberedda på vilka intervjufrågor som kan tänkas komma.. Det är bra, eftersom det oftast är mycket lättare att intervjua en person som tänkt igenom vilka intervjufrågor som kan komma i förväg. Nackdelen är om personen förberett svaren så att de ska låta så bra som möjligt. Det är därför en utmaning för den som intervjuar att genom smarta frågor övervinna det eventuella problemet. Här får du läsa mer om hur du kan göra detta.

En viktig sak när man intervjuar för en tjänst är att bilda sig en uppfattning om är vilken personlighet den intervjuade personen har. Alla har starka sidor och sidor man kan bli bättre. på, och det kan också skilja sig mellan olika befattningar vad som är bra och dåliga egenskaper. Det viktiga är att ta reda på vilka personliga egenskaper personen har, sedan får man avgöra om dessa passar bättre eller sämre in i den aktuella tjänsten.

Många är som sagt förberedda på intervjufrågor av typen ”vilka är dina bra och dåliga sidor”. Här vill man undvika ”färdiga” svar, som ofta går ut på att framhäva sidor som man tror är bra för tjänsten och nämna några ”ofarliga” negativa sidor.

Ett sätt att ta reda på personliga egenskaper kan naturligtvis vara att använda sig av ett personlighetstest. Men man kan också klara sig genom att ställa kloka frågor. Istället för att ställa frågor där personen kan förväntas ha tänkt ut färdiga svar i förväg, så kan man istället fråga om hur personen är i förhållande till andra.

Det bästa är att be dem jämföra sina personliga egenskaper med sina barn, syskon, partner eller föräldrar. Frågorna kan då vara ”Hur skulle du beskriva din pappas personlighet med några ord”, för att sedan efter svaret givits be personen att berätta vilka av dessa sidor denne har från sin pappa och vilka av dessa egenskaper man inte fått. . Sedan fortsätter man att fråga om mammans egenskaper på samma sätt. Man kan också be personen beskriva vilka likheter och skillnader i egenskaper denne har med sina syskon. Har den intervjuade personen barn ber man denne att beskriva vilket av sina barn som har ärvt vilka egenskaper av denne.

family-557108_640

De här frågorna har inte bara fördelen av att de är svåra att förbereda. De är också oftast väldigt lätta att svara på och personen kan ofta ge bra exempel som motiverar svaren. Prova därför den här sortens frågor nästa gång du intervjuar så får du se hur pass bra de fungerar och vilket bra sätt det är att på ett enkelt sätt få en ärlig bild av den intervjuades personlighet. Om det är bra eller dåliga egenskaper för den aktuella tjänsten är det sedan upp till dig som ska tillsätta tjänsten att bedöma.

Läs tidigare artiklar om smarta intervjufrågor:
Smarta intervjufrågor del 2 – Få den intervjuade varm i kläderna
Smarta intervjufrågor del 1 – Få reda på negativa sidor

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Frågetecken att räta ut vid rekrytering

När man läser en meritförteckning (CV) så finns det några saker man bör kolla upp lite extra. Det är saker som inte behöver vara några problem, men ändå frågetecken som man bör räta ut i samband med intervju & referenstagning.

När man hittat en intressant kandidat bland ansökningarna, någon som uppfyller de formella krav man ställt upp i annonsen, bör man innan man intervjuar personen gå igenom meritförteckningen för att se om det finns några frågetecken, tidsluckor eller andra oklarheter.

Det första man bör göra är att bygga upp en tidslinje över kandidaten där man lägger in såväl utbildningar och anställningar för att se om det finns några tidsmässiga glapp. Upptäcker man glapp som det inte finns någon förklaring till, så bör man under intervjun ställa frågor om vad personen gjorde under dessa tidpunkter, så att man får en fullständig tidslinje över kandidatens bakgrund.

En annan sak som man ska titta extra noga på är om den aktuelle kandidaten har många korta anställningar, särskilt om de understiger 6 månader eftersom det är den vanliga gränsen för provanställning. Sådana korta anställningar KAN bero på att man fått sin provanställning avbruten. Därför bör man under intervjun ställa frågor kring varför anställningen var så pass kort. Dessutom är det också viktigt att man kontaktar referenser från dessa företag för att säkerställa att man fått korrekt svar från den intervjuade. Sedan behöver det naturligtvis inte handla om en avbruten provanställning. Det kan bero på att man in slutade självmant för att man inte trivdes eller för att anställningen var tidsbegränsad. Men man i varje fall se till att räta ut det frågetecken som en eller flera korta anställningar medför.

checklist-154274_640

En tredje sak som man bör kontrollera lite extra är intyg från utländska utbildningar och anställningar. Det finns idag utbildningsbevis att köpa på internet från skolor och universitet som inte existerar. Dessutom finns det oseriösa personer som mot betalning utfärdar påhittade anställningsintyg och/eller mot betalning ställer upp som referent och ger positiva omdömen. 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter